הרבי החזיק בעצמו את שקית דמי המגבית בצאתו מההתוועדות

מגבית מהי?

מגביות שנערכו אישית על ידי כ"ק אדמו"ר זי"ע

במשך שנות נשיאותו של הרבי, הוא הי' עורך בעצמו התרמת המשתתפים לצדקה לקרנות מסויימים , "מגביות", באמצע ההתוועדויות שבמשך השנה. כמה ממגביות אלה הוזכרו ב"ספר המנהגים-חב"ד", ובכך הפכו למנהגי חב"ד.

כיצד נערכו המגביות?

הרבי החזיק בעצמו את שקית דמי המגבית בצאתו מההתוועדות

מבצעי ההתרמה


תרומות תמידיות

קרן דמי מעמד

{נוסדה בשנת תרס"א}

הקשר הנפשי שבין החסיד והרבי – "שחיי הצדיק אינם חיים בשריים כי-אם חיים רוחניים" (לשון התניא) – התבטא תמיד גם בתרומה כספית לרבי. זה נקרא "דמי מעמד". כל חסיד מכיר בקשר זה הבא ע"י נתינת דמי מעמד. הרבי היה נוהג להעביר את כספי המעמד ל"מחנה ישראל". הכספים הנתרמים ל"מעמד" גם היום, מועברים ל"מחנה ישראל".

קרן דמי פ"נ

{נוסדה בסביבות שנת תקכ"ח}

מנהג חסידים מאז ומקדם, אשר בעת כתיבת פדיון-נפש לאדמו"ר נותנים לו גם תרומה, הנקראת "דמי פ"נ". הרבי היה נוהג להעביר את כספי תרומות אלה ל"מחנה ישראל". תרומות הנותנים "דמי-פ"נ" גם היום, מועברים ל"מחנה ישראל".


תרומות לפי לוח השנה

שנתי
קרן השנה

{נוסדה בשנת תשי"ד}

קרן מיוחדת זו, שנוסדה ע"י הרבי במטרה להבטיח נתינה לצדקה בכל יום ויום, היא מחידושיו של הרבי. הקרן מחלקת לצדקה פעמיים בכל יום עבור כל המשתתפים בה. במשך חודש תשרי הי' הרבי מעורר תמיד ברבים על השתתפות בקרן זו. בשיחה שאמר כשייסד את הקרן, אמר הרבי שהתורמים "יכולים לסמוך עליו". לאלו שאחרו את תרומתם בתחילת השנה, אמר הרבי שהזכות של תרומה בכל יום ויום של השנה חלה גם לתורמים במשך כל השנה, כלשון חז"ל "על העתיד לגבות". (ראה לקו"ש ח"ב עמוד 651)
תשרי
קרן תשרי

{נוסדה בשנת תשל"ח}

הרבי ציטט את דברי הכתוב (נחמי' ח, י) אודות ראש השנה "אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו", ועל יסוד זה קבע את מבצע "מעות חטים" לסיוע כלכלי לנזקקים בהוצאות הרבות של ימי חודש תשרי. "מחנה ישראל" ממשיך בהענקת עזרה זו. (ראה לקוטי שיחות חלק יד עמודים 369-373)
שנתי
קרן חנה

{נוסדה בשנת תשכ"ה}

קרן זו נוסדה ע"י הרבי לאחר הסתלקות אמו הרבנית חנה ע"ה. קרן זו מעניקה הלוואות עבור שכר לימוד לבנות הלומדות במוסדות תורניים.
שמחת תורה
קרן אתה הראת

{נוסדה בסביבות תרמ"ב, ותש"י}

המנהג בחב"ד-ליובאוויטש אשר בשמחת תורה מוכרים את פסוקי "אתה הראת". ההכנסות מתרומות אלה הן לטובת מוסדות העל (המוסדות העיקריים) של הרבי: ה"מרכז לעניני חנוך" ו"מחנה ישראל". (ראה ספר המנהגים-חב"ד עמוד 69)
י שבט
קרן תורה

{נוסדה בשנת תשט"ו}

ביום השנה החמישי להתחלת נשיאותו, ייסד הרבי קרן תורה לסיוע כלכלי ללימוד תורה
כ"ב שבט
קרן החמ"ש

{נוסדה בשנת תשמ"ח}

ביום פטירתה של הרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא ע"ה, ייסד הרבי קרן זו לכבודה ולזיכרה. קרן זו מסייעת לנשים ובנות בעניני חינוך ועזרה סוציאלית. הרבי הציע שהתרומות לקרן זו יהיו בסכומים השווים לגימטריא של שם הרבנית, 470
שנתי
קופת רבינו

{נוסדה בסביבות שנת תרמ"ב, ותשי"ג}

קופה זו נוסדה במקורה ע"י אדמו"ר הרש"ב נ"ע, הנשיא החמישי לבית חב"ד, ומטרתה לאסוף כספים לקופת הרבי שיוכל להשתמש בהם לצרכים כלליים.
י"א ניסן -- גימ"ל תמוז
קרן ממש

{נוסדה בשנת תשנ"ד}

קרן זה נוסדה תוך שבוע לג' תמוז תשנ"ד, על שמו של הרבי, ומטרתה לחזק את מוסדות חב"ד בכל כדור הארץ. כפי שהציע הרבי בנוגע ל"קרן החמ"ש", שהוא עצמו ייסד לזכר ולכבוד הרבנית, ההצעה היא שהתרומות לקרן זו יהיו אף הן בסכום השווה לגימטריא של שמו של הרבי, 332
פסח
מעות חטים

{Traditional}

במשרדו של הרבי היתה רשימה של נצרכים שקיבלו סיוע כלכלי לצרכי חג הפסח. הרבי עורר תמיד לתרום לקופה זו בסמיכות לחג הפסח. "מחנה ישראל" ממשיך בהענקת עזרה זו לנצרכים בכל שנה ושנה.
י"ב תמוז
קרן אהלי יוסף יצחק

{נוסדה בשנת תשי"ב}

קרן שנוסדה בשנה השניה לנשיאות הרבי, ומטרתה לסייע למוסדותיו של אדמו"ר הריי"צ נ"ע
כ"ף אב
קרן לוי יצחק

{נוסדה בשנת תשכ"ד}

קרן זו נוסדה לזכר הרה"ק ר' לוי יצחק, אביו של הרבי, ביום ההילולא העשרים שלו. הקרן מעניקה הלוואות למלמדים לימודי קודש.