שלום וברכה!

לקראת השנה החדשה ה’תשפ”ד הבעל”ט, ברצוננו להזכיר ולעורר ע”ד הענין והחשיבות דנתינת צדקה כמנין ימי השנה כדי לחלק זה בכל יום מימי השנה.

כידוע יסד כ”ק אדמו”ר זצוקללה”ה נבג”מ זי”ע,לפני שבעים שנה בתשרי תשי”ד, את “קרן השנה” – שע”י “מחנה ישראל” – כדי שבכל יום ויום מימי השנה יחלקו מקרן זו לצדקה, ולזכות עי”ז כל אחד ואחת מהמשתתפים בקרן זו במעשה הצדקה ובנתינת צדקה פעמיים בכל יום! בכל שנה ושנה הי’ כ”ק אדמו”ר מזכיר על דבר זה (ראה בארוכה לקו”ש ח”ב ע’ 651 ואילך בגודל מעלת הדבר) ומעורר כל אחד ואחת להשתתף בקרן זו.

בטוחים אנו שכבודו רוצה להשתתף בקופה הק’ שיסד ומנהל כ”ק אדמו”ר, ופונים אנו אליו להזכירו שיהי’ מאלה שזוכים להשתתף בנתינת הצדקה לימי השנה ע”י תרומה ל”קרן השנה”, ועי”ז להוסיף אומץ בחיזוק ההתקשרות בגו”ר.

עפ”י הוראת כ”ק אדמו”ר זי”ע, כדאי ונכון שהתרומות יהיו בסכומי ימי השנה (דולרים, סנטים וכו’). מספר הימים של שנת תשפ”ד הבעל”ט, הוא: שפ”ג – 383
ע”פ הוראת כ”ק אדמו”ר זי”ע מובן ופשוט שכדאי לתרום לקופה זו גם בעד כל אחד ואחת מבני ביתו שיחיו, וכן לזכות בזה קרובים וידידים וכו’.

בברכה לו ולבני ביתו ולכל אשר לו שיחיו לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.

 

תרום